ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.

Adresatami są osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

§ osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę

§ osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych

Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.

Zadaniem pielęgniarki jest dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ - pielęgniarka do której zdeklarowany jest pacjent.

W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje pisemną informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, informując pacjenta o dalszym postępowaniu.